Aktualności
  • PIELĘGNACJA PACJENTA DŁUGOTERMINOWEGO
    PIELĘGNACJA PACJENTA DŁUGOTERMINOWEGO

Pielęgniarska opieka długoterminowa

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa ( produkt w całości finansowany przez NFZ)powstała dla tych przewlekle chorych pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji, a ze względu na swoje problemy zdrowotne potrzebują systematycznej , intensywnej opieki pielęgniarskiej w domu.

Co pacjent ma zagwarantowane w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?
( wg. Rozporządzenia MZ z dn.22 listopada 2013r)


1) świadczenia pielęgniarskie; 

2) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością; 

3) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania; 

4) edukację zdrowotną świadczeniobiorcy oraz członków jego rodziny; 

5) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym; 

6) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji świadczeniobiorcy w domu. 


Kto może być objęty opieką?

Pielęgniarską opieką długoterminową domową mogą być objęci pacjenci przewlekle chorzy, unieruchomieni z powodu choroby lub urazu, którzy podczas oceny skalą Barthel przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę uzyskał do 40 pkt.

Skala Barthel określa zakres samoobsługi i stopień sprawności pacjenta.

Jak zgłosić się do opieki długoterminowej?

Warunkiem objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową domową jest dostarczenie następujących dokumentów:

- skierowanie do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

- ocena świadczeniobiorcy wg. skali Barthel przeprowadzona przez lekarza wystawiającego skierowanie;

-ocena świadczeniobiorcy wg. skali Barthel przeprowadzona przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej;

- zgoda pacjenta;

Opisane dokumenty uzyskacie Państwo dzwoniąc do nas lub przyjeżdżając, nasz personel pomoże również w załatwieniu opisanych formalności.

Co dalej?

Po dostarczeniu w/w dokumentów pacjent zostaje objęty profesjonalną opieką pielęgniarską. Pielęgniarka odwiedza chorego co najmniej 4 razy w tygodniu, realizując przygotowany wspólnie z pacjentem i jego rodziną proces pielęgnowania. Środki opatrunkowe, higieniczne , leki i inne wyroby medyczne zlecone przez lekarza pacjent zabezpiecza we własnym zakresie.


Zgłoszenia do opieki może dokonać lekarz , rodzina , prac. socjalny , pielęgniarka lub sam pacjent – telefonicznie , e-mailowo, osobiście.

 
Sklepik dla Ciebie